هزینه ها
ماده 161- هزینه های مقرر در قانون و آیین نامه حاضر مطابق جدول هزینه ها که ضمیمه این آیین نامه است در حسابی خاص که به نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح می گردد پرداخت خواهد شد .
ماده 162- هزینه های مقرر در جدول هزینه ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانونی و این آیین نامه پرداخت گردد. در غیر این صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود .
تبصره – پرداخت هزینه های پیش بینی شده مستقیما یا در چار چوب ماده 167 این آیین نامه از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت .
ماده 163- حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارک تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین نامه های مربوط به مترجمین و این آیین نامه توسط ذینفع پرداخت خواهد شد .
ماده 164- کلیه هزینه های بررسی و ثبت بین المللی اختراعات طرح های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهی های مربوط در روزنامه رسمی طی فرآیند ثبت در بودجه سالانه سازمان پیش بینی شده و برای این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت .
ماده 165- هزینه سالانه اختراعاتی که تا پیش از تاریخ لازم الاجراشدن قانون و این آیین نامه به ثبت رسیده اند برای مدت باقی مانده حمایت بر مبنای این آیین نامه پرداخت خواهد شد . درخصوص علائم تجاری ثبت شده ای که پس از تاریخ فوق تمدید می شود هزینه تمدید طبق جدول هزینه ها محاسبه خواهد شد .
سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده بر اساس مقررات قانون و این آیین نامه انجام خواهد گرفت
ماده 166- سازمان در اجرای ماده 63 قانون هر ساله باید حداکثر تا 50 درصد معادل ریالی عواید حاصل از اجرای مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف ها ی هزینه ای جداگانه پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید .
وجوه مذکور به تشخیص مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی صرف ارتقاء تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه ها آموزشی استفاده از مشاوره های تخصصی اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی در این خصوص خواهد شد .


Call Now