مقررات عمومی

مقررات عمومی را در شش بخس بررسی خواهیم کرد :
هزینه ها
ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات
کمیسیون
اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی
تصحیح اشتباهات ، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال
دادخواهی و مقررات مختلف


Call Now