ثبت بین المللی علامت بر اساس موافقت نامه و پرو تکل مادرید
ماده 150- ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اطهار نامه به مرجع ثبت است .
ماده 151- اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشد می توانند حسب مورد به استناد اظهار نامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت تقاضای ثبت بین المللی نماید .
ماده 152- اظهار نامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهدشد .
تبصره – اظهار نامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می شود .
ماده 153- اظهار نامه ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی
2- اظهار نامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران
3- وکالت نامه چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد
4- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه
ماده 154-مرجع ثبت مکلف مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامت یا اظهار نامه ثبت شده در ایران مطابقت نماید .
در صورت احراز مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه پروتکل مادرید توسط متقاضی مرجع ثبت اظهار نامه بین المللی را در دفتر ثبت اظهار نامه وارد و بر روی هر یک از نسخه اظهار نامه تاریخ دریافت و شماره آن را قید نموده و با امضا آن  نسخه اول  اظهار نامه را که حاوی اعلامیه مذکور در آیین نامه مشترک می باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید . اظهار نامه به دفتر بین المللی فرستاده شود . نسخه دوم اظهار نامه که دارای همان مشخصات نسخه اول است به عنوان سابقه د ر مرجع ثبت بایگانی می شود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت  مشخصات متقاضی باید آن را اصلاح نماید . در غیر این صورت اظهار نامه بین المللی پذیرفته نخواهدشد .
ماده 155- هر گاه اظهار نامه اصلی ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید .
هر گاه اقدام مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی به یک تصمیم قطعی نگردد مر جع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد . در صورت اتخاذ تصمیم قطعی مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید .
ماده 156- چنانچه بر اساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی ایران به عنوان یکی از کشورهای تغیین شده در اظهار نامه ثبت بین المللی باشد مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید اظهار نامه مذکور را طبق قانون و این آیین نامه  از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است .
ماده 157- مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهار نامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز در صورت نبودن معترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه در دفتر بین المللی در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود .
ماده 158- متقاضی ثبت بین المللی علامت در صورت رد پذیرش اظهار نامه یا اعتراض به تقاضای ثبت می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 121و124و125 این آیین نامه تسلمی کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید .
ماده 159- هر گاه متقاضی ثبت بین المللی علامت در ایران اقامت نداشته باشد جهت تسلمی اعتراض یا هر گونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفی نماید .
ماده 160- هر گاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقبا ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب کند ، ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران جایگزین ثبت در ایران می گردد مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد .
در صورت درخواست مالک مراتب جایگزین یاد شده توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمی آگهی می شود .

Call Now