ابطال ثبت علامت

ماده 147- ابطال ثبت مطابق مواد 41و43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59قانون و با تقدم داد خواست به عمل می آید .
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد :
1- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
2- رسید مربوط به پرداخت ودیع تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه به شرح مذکور در جدول هزینه ها
3- وکالت نامه در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود .
تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیز مطابق مقررات همین فصل به عمل می آید .
ماده 148- هر گاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می کند و مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید .
ماده 149-آگهی مربوط به ابطال بر اساس مفاد رای دادگاه با درج موارد زیر منتش خواهدشد .
1- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
2- اشاره به ابطال از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شده است .
3- اعلام عدم اعتبار گواهی نامه ای که به موجب رای نهایی دادگاه باطل شده است
تبصره –هزینه آگهی مزبوز به عهده محکوم له می باشد وی می تواند هزینه مذکور را  در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه نماید .

Call Now