تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده 138- مالک علامت ملکف است هر نوع تغییر راجع  به اسم ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .
تبصره – چنانچه رد طبقه بندی بین الملی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود .
ماده 139-هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحا قید شود .
1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2- اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه  یا نماینده قانونی وی در صورت وجود
3- در صورت انتقال جزیی بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است
اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود
تبصره 1- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت
تبصره 2- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت میرسد .
ماده 140-اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره 1 به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یاخدمات بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد .
تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برا ی مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامتثبت شده را نماید .
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند نخواهد بود .
تبصره 5- نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
ماده 141-مالک علامت می تواند اجا زه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطا ی اجازه های بعدی را  دارد یا خیر . اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد.
ماده 142-مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود .
ماده 143-در خواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود .
1-اسم  و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود
2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منظم گردد:
1-مدرک قانونی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضا اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه در صورت درخواست گواهی ثبت مجوز بهره برداری رابرای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد .
تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین ومقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود .
ماده 144-مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعتراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به در خواست اعراض منظم گردد:
1-اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا ء مالک علامت رسیده است
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1- اعراض مالک علامت از حقوق نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است جزئا یا کلا به دیگری واگذر نشده باشد .
تبصره 2- در صورت اعتراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده 145- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطا اجازه بهره برداری فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعتراض از مالکیت علامت برای ثبت آن در ایران خواهد بود
ماده 146- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثتب شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد نشانی ، به هزنیه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند . ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزنیه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .


Call Now