علامت جمعی

ماده 137- مقررات مواد 105 تا 136 این آیین نامه با انجام تغییرات لازم وبه شرط رعایت موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است :
1-اظهار نامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون در اظهار نامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد
2-در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولید در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده نمایند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد
3-آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازآن علامت باشد
4-هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یادشده بایددر دفتر ثبت قید شود تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود
5-علاوه بر مالک جمعی ثبت شده سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط از علامت یاد شده استفاده نماید
تبصره – متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بندهای 1و2 فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید .

Call Now