بررسی و انتشار آگهی اظهار نامه

ماده 118-مرجع ثبت ظرف 6 روز از تاریخ وصول اظهار نامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و هم چنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار میدهد .
ماده 119-مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید ، مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید .
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید ، مرجع ثبت اظهار نامه رارد و مراتب را کتبا به ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد ..
تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود .
ماده 120-مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت مراتب را به متقاضی ابلاغ و اگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر می نماید . آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد :
1- تاریخ و شماره اظهار نامه
2- در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهار نامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آنجا صورت گرفته است
3- نمونه علامت
4- اجرای علامت با ذکر رنگ در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه وی یا ویژگی علامت باشد
5- فهرست کالاها و خدماتی که علامت برا ی تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه بندی بین المللی .
6- نام و نشانی متقاضی
7- نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهار نامه توسط نماینده تسلیم شده باشد .
تبصره – در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند اظهار نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد .
ماده 121-در صورت رد اظهار نامه ثبت علامت به استناد بندهای الف و ب ماده 30 و ماده 32 مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتبا به متقاضی ابلاغ نماید .
از لحاظ موارد اشاره شده در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلا به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد .
متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم نماید . پس از ثبت اعتراض نامه نسخه دوم آن باقید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهدب بود .
تبصره – رد صورت رد اعتراض در کمیسیوم هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهدبود .
اگهی اظهار نامه

Call Now