تسلیم استرداد ، ثبت و رد اظهار نامه

ماده 105-ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است
ماده 106-اظهار نامه ثبت علامت باید در دو نسخه و درفرم مخصوص (ع -1) و به فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا ء شود .
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار نامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است . مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهار نامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .
ماده 107-متقاضی باید اظهارناه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی وی ا در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید .
ماده 108-اظهار نامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر باشد :
1-اسم ، شماره ملی ، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورت که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت، تابعیت ، مرکز اصلی و عند اللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است
2-اسم ، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود
3-اسم ، نشانی و کدپستی شخص یا اشخاص که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد
4-الصاق نمونه ای از علامت در کارد مربوط
5-توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد
6-ذکر کالا و خدماتی که علامت برا تشخیص آن ها به کار می رود با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7-ذکر حق تقدم ، در صورت درخواست
8-رشته فعالیت مالک علامت
9-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشند
10-درصورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد درج آوا نویسی و ترجمه آن
11-ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه ویا ویژگی خاص علامت باشد
12-ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن
13-تعیین ضمائم
تبصره 1-در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
تبصره 2-در صورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین شود .
تبصره 3-اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .
تبصره 4-در کلیه امور راجع به ثبت و انتشار علائم مرجع ثبت طبقه بندی کالا و خدمات را بر اساس طبق بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد ، در صورت وجود عناصر تصویری در علامت رعایت طبقه بندی مربوط الزامی وب ه عهده مرجع ثبت است .
ماده 109-برای ثبت هر علامت باید از اظهار نامه جداگانه استفاده شود . استفاده از یک اظهار نامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است .
ماده 110- شخصی که تقاضای ثبت چندین علامت را به طور همزمان می نمایند باید برای هر یک از آن ها مطابق مقررات این آیین نامه اظهار نامه جداگانه تسلیم کند . در این صورت اگر تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد مدرک اصلی نمایندگاه به یکی از اظهار نامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود .
ماده 111-مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شود :
1-با لحاظ ماده 110 این آیین نامه نسخه اصلی نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید
2-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق ده روی اظهار نامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10*10 باشد اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ارائه خواهد شد .
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد تسلیم نمونه مناسب را در خواست می نماید . در هر حال علامت باید به همان نحو که در خواست و ثبت می شود استعمال گردد.
3-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل می دهند الزامی است
4-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهار نامه یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم شود .
5-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذیربط بنابه تشخیص مرجع ثبت
6-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار اتخادیه یا دستگاه مرتبط در صورتیکه ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد
7-مدارک مثبت هویت متقاضی
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
ماده 112-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد هنگام تقاضای ثبت علامت باید در خواست خودرا به همراه مدارکی که حاکی زا این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید این درخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد :
1-تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی
2-کشوری که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهار نامه اداره ای که اظهار نامه در آنجا تسلیم شده است
تبصره 1-در خواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهار نامه تسلیم شود .
تبصره 2- هر گاه حق تقدم دو یا چند اظهار نامه اصلی ادعا شود می توان با رعایت تبصره 1 اطلاعات آن ها را در یک درخواست قید و تسلیم آن نمود . در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود
تبصره 3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهار نامه قبلی نباشد اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعاست ضروری است .
ماده 113- مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصل خواهدبود در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهدشد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهدشد .
ماده 114- تاریخ اظهار نامه همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :
1- اسم متقاضی
2- نشانی هایی که ابلاغ باید در آنجا صورت گیرد
3- نمونه ای از علامت
4- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت می شود .
5- پرداخت حق ثبت اظهارنامه
ماده 115- متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت نسبت هب اصلاح نشانی ، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید . اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود .
ماده 116-متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت می تواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت اظهار نامه خود را مسترد دارد . در صورت استرداد اظهار ناامه هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .
ماده 117- مر جع ثبت پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 114 این آیین نامه آن را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید خواهد نمود و نسخه دوم آنر ا که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ وصول آن  با تمام حروف به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد
تبصره – در خصوص اظهار نامه های که با پست سفارشی ارسال می شود در صورت ثبت اظهار نامه نسخه دوم آنها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت باپست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد . در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید پاسخ اظهار نامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهدبود

Call Now