تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده 

ماده 93- مالک طرح صنعتی  مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم ، نشانی ، تابعیت ، اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از اختراع یا انتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوطه جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .
تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک اختراع می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود .
ماده 94-در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجزه باید جهت ثبت در دفتر مربوط به مرجع ثبت ارائه شود . در این فرض مرجع ثبت مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ لکن اجازه بهر ه برداری را ثبت و آگهی می کند
تبصره مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود
ماده 95- هر نوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی  باید در مرجع ثبت به ثبت برسد . درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1- آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی
2- سند رسمی حاکی از انتقال
3- مدارک نمایندگی قانونی
4- رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
ماده 96- در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است :
1-عنوان طرح
2-تاریخ ثبت انتقال ؛
3-شماره ثبت طرح در ایران با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد
4-اسم ، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید ؛
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران ، درصورت وجود
ماده 97-مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منظم گردد:
1- اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است
2- اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده
3- مدارک مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1-اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از طرح صنعتی در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است به دیگری واگذار نشده باشد .
تبصره 2- در صورت اعراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد .
ماده 98- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت صنعتی  ثبت شده در خارج انجام شده باشد ، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره تاریخ ثبت اختراع درایران قید و به تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطاء اجزه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موع مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی  ، برای ثبت آن در ایران خواهد بود .
ماده 99- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مریوط به اختراع ، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جزدر مورد تغییر نشانی ، به هزینه ، ذینفع ظرف سی روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی اگهی میشود .
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد ، ثبت آنها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه های و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

Call Now