تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده 89- با توچه به بند د ماده 28 قانون مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر در خواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را باری دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید . در خواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی درهر دوره به عمل خواهد آمد .
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده امکان درخواست آن ظرف مهلت 6ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد ولا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
ماده 90- در خواست تمدید ثبت طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء و الصاق  تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط به مرجع ثبت تسلیم می گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم ، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت وشماره آن را با قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد .
ماده 91- درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد :
1-شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است
2-طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی
3-اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی
در صورتی که در خواست توسط نماینده به عمل آید مدارک مثبت هویت متقاضی رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نمایندگی قانونی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید باید به همراه درخواست تمدید طرح شود .
ماده 92- تمدید ثبت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط  گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم (ط-4) صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد . گواهی نامه تمدید شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود .
تبصره 1- در موقع تمدید ثبت مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید . هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود .
تبصره 2- تمدید ثبت علامت صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد . در غیر این صورت مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود .

Call Now