ثبت طرح های صنعتی

این بخش را نیز در پنج مبحث ارائه میدهیم :

تسلیم ، اصلاح استرداد ، انتقال و ثت اظهار نامه

بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی

تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده

اعتراض به رد و تقاضای ثبت اقاله دعوای ابطال گواهی نامه طرح صنعتی


Call Now