صدور پروانه اجباری بهره برداری

ماده 36-در خواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجاز از سوی آنها ، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد این درخواست باید همراه با دلیل و مدرکی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتواسته اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید . رعایت مراتب فوق در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی در کشور به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بودو تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا در می آید مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده 37-دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری ، ظرف ده روز موضوع به مالک اختراع ابلاغ می کند . مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند ، اطلاع دهند . مخترع و اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل به مستند کتبا به دبیر خانه ارائه نماید که در دفتر مخصوص به ثبت رسیده و جهت تصمیم گیری تسلیم کمیسیون خواهدشد .
ماده 38-دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجباری و مالک اختراع و اشخاص ذینفع اطلاع دهد . اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند .کمیسینون پس از استماع اظهارات آن ها تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده 39-در صورت اعطای پروانه اجباری، کمیسینون باید شرایط بهره برداری ، نام سازمان دولتی به ره بردار یا شخص مجاز از طرف او مدت بهره برداری مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی اقدامات اجرایی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار ، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقا مشخص نماید .
تبصره – پرداخت هزینه های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده بهره بردار خواهد بود .
ماده 40-تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطا ء پروانه اجباری بهره برداری باید رد دفتر ثبت اختراع قید شود و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر و به مالک اختراع وسایر اشخاص ذینفع ابلاغ گردد.
ماده 41- چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع طرفین ، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه منطبق با شرایط مندرج در ماده 17 قانون نمی باشد درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذینفع ابلاغ می نماید .
ماده 42-مالک اختراع یا سازمان دولتی و همینطور شخص ثالثی که پروانه اجباری بهره برداری برای او صادر شده است ، ظرف مده 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده 40 این آیین نامه می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون در خواست برسی مجدد نماید چنانچه کمیسیون درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهد جلسه ای را حداکثر ظرف 30 روز پس از وصول درخواست برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شرایط و مدت پروانه اجباری بهره برداری اتخاذ تصمیم می نماید درغیر این صورت درخواست مذکور رد می گردد. نحوه تشکیل کمیسیون مهلت و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین نامه خواهد بود .
ماده 43- مالک اختراع می تواند در خواست لغو پروانه اجباری بهره برداری صادر از سوی کمیسینون را بنا به دلائلی که در بند ج ماده 17 قانون آمده است همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید . دبیرخانه موظف است ظرف سی روز از تاریه تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلائل به بهره بردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف سی روز به دبیرخانه اعلام نماید مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می دارد . کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید . چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو حقوق قانونی اشخاصی که اجازه را کسب کرده اند ابقاء تصمیم را ایجاب نماید کمیسیون نسبت به ابقاء آن ، اقدام می نماید .
تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری بهره برداری همراه با مدت و شرایط مربوط از سوی دبیرخان به طرفین ابلاغ خواهد شد .
ماده 44- هر گونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطال پروانه اجباری بهره برداری با رد آن از سوی متقاضی یا مالک اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون می باشد این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون به ذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد .
ماده 45- به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند الف ماده 17 قانون دبیرخانه ای به ریاست مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی در مرجع ثتب تشکیل می شود .
ماده 46- مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری موضوع بند ح ماده 17 قانون باید آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا موخر ابلاغ نماید . دارنده حق اختراع مقدم یا موخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید . مرجع ثبت مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصمیم تسلیم کمیسیون مذکور در ماده 170 این آیین نامه خواهد کرد . کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی یا درخواست تصمیم گیری خواهد کرد . در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه دراین مورد پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهد بود .
تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا موخر مقیم ایران نباشد مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد .Call Now