بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع
ماده 28-مرجع ثبت ، پس از دریافت اظهار نامه و ضمائم مربوط آن را ظرف شش ماه از حیث انطباق با شرایط شکلی و ماهوی مندرج در قانون و این آیین نامه بررسی می نماید .
تبصره 1-مرجع ثبت در صورت ضروت می تواند از مراجع ذیربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید . مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر سه ماه خواهد بود .
تبصره 2-اظهار نظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسب نظر مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست .
تبصره 3-استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می تواند بر اساس قراردادهای منعقده با آن ها صورت گیرد .
ماده 29-چنانچه پس از بررسی اظهار نامه و ضمائم آن ، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهار نامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد ، مرجع ثبت با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یاتکمیل دارند کتبا از متقاضی می خواهد تا ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به انجام خواهد شد . مهلت تعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 30-تصمیم مرجع ثبت مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع کتبا به متقاضی اعلام شده و متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی موضوع ماده 32 این آیین نامه اقدام نماید . در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق اظهار نامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 31-اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف-2 ) در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود .
1-شماره و تاریخ اظهار نامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
3-اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع ،
4-اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر این که مخترع کتبا تقاضا نموده باشد که نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود ؛
5-اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع ، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد ؛
6-عنوان اختراع ؛
7-طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار می گیرد ؛
8-در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ؛
9-مدت حمایت ؛
تبصره 1-در دفتر ثبت اختراع ، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و هم چنین نقل و انتقالاتی که جزئا یا کلا نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2-در ج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضای مالک اختراع یا نماینده قانونی وی و هم چنین رئیس اداره ثبت اختراعات برسد .
ماده 32-پس از ثبت اختراع ، آگهی مربوط به ثبت ، ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشرمی گردد . آگهی مزبور به امضای رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود .
ماده 33- پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت ، گواهی نامه اختراع صادر و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد . گواهی نامه اختراع بایستی با استفاده از فناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف ادعا و خلاصه توصیف ادعا و خلاصه توصیفو نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضای رئیس ادراه ثبت اختراعات برسد – گواهی نامه اختراع طبق فرم (الف- 3) باید حاوی نکات زیر باشد :
1-شماره و تاریخ اظهار نامه ؛
2-شماره و تاریخ ثبت اختراع ؛
3-امی ، نشانی و تابعیت مخترع ، مگر این که مخترع کتبا از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نامه خود را نماید ؛
5-عنوان اختراع
6-طبقه بندی بین المللی اختراع
7-ذکر تاریخ ، شماهر و محل تسلیم اظهار نامه مقدم ، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن
8-مدت حمایت .
ماده 34-در صوتر تعدد متقاضی ثبت اختراع به درخواست آن ها میزان سهم هر یک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد . در غیر این صورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهدبود.
ماده 35-در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری، مرجعثبت حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا مراتب رابه انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد منعکس پس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد . چنانچه مراجع یاد شده ظرف مدت مقرر درماده 19 پاسخ ندهند یا پاسخ منفی دهند مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز بهره برداری ندارد .
تبصره – در صورتی که اخذ نظرات مراجع ذیربط قانونا مستلزم پرداخت هزینه باشد ، تادیه این هزینه به عهده متقاضی پروانه بهره برداری است

Call Now