تسلیم اظهار نامه
ماده 2-ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است .
ماده 3- اظهار نامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف-1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود .
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهار ناه وسایر اسناد مربوطه به زبان دیگری غیر از فارسی باشد ارائه اصل مدرک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد ، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید و مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهار نامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند .
چنانچه اصلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور معادل فارسی نداشته باشند ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
ماده 4- متقاضی باید اظهار نامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا ذر چهار چوب ماده 167 این آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید . تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهار نامه تلقی می گردد.
ماده 5- اظهار نامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد :
1-اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت، و سمت متقاضی و در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عند اللزوم هر گونه شناسه دیگر آن الزامی است .
2- اسم، شماره ملی، نشانس و کدپستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود
3-اسم ، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند ، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد .
4-اسم، نشانی ، و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد .
5- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل (بهتر )و غیره و ترجیحا بین سه تا ده کلمه باشد ؛
6-تاریخ ، محل و شماره اظهار نامه ، یا گواهی نامه اختراع در خارج ، در صورت درخواست حق تقدم؛
7-اطلاعات مربوط به اظهار نامه اصلی و در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
8-تعداد صفحات توصیف، اداعاها ، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها ؛
9-تعیین طبق اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛
10-تعیین ضمائم ؛
تبصره 1-در صورت تسلیم اظهار نامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است .
تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود .
ماده 6 – مدارک زیر یابد ضمیمه اظهارنامه شود .
1-توصیف اختراع ؛
2-ادعا یا ادعاهای اختراع؛
3-نقشه یا نقشه های ، در صورت لزوم ؛
5-مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع ؛
6-درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود .
7-مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تسلیم شود ؛
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
9-مدارک نمایندگی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید ؛
تبصره 1- چنانچه اظهار نامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 باشد مرجع ثبت از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود . اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد اظهار نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد . این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
تبصره 2-اگر در اظهار نامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضی دعوت می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد . در صورت ارائه تاریخ دریافت نقشه ها تاریخ تقاضا تلقی خواهد شد . در غیر این صورت مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهار نامه قید و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .
ماده 7- هر صفحه از توصیف ادعا خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.
ماده 8-اظهار نامه بادی فقط به یک اختراع یا به دسه ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد . در غیر این صورت متقاضی می تواند اظهار نامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهار نامه مجزا و مستقل تقسیم نماید .
ماده 9-اظهار نامه تقسیمی باید دارای الزامات اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت شود :
1-شماره و تاریخ اظهار نامه اولیه ؛
2-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین همراه با محل حق تقدم ؛
3-اصلاح توصیف ، ادعا ، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهار نامه اصلی ؛
4-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهار نامه های تقسیمی ،
تبصره – در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهار نامه اصلی متقاضی اظهار نامه تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهار تقسیمی باشد استفاده کند .
ماده 10- توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزییات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد :
1-عنوان اختراع به گونه ای که در اظهار نامه ذکر گردیده است ؛
2-زمینه فنی اختراع مربوطه ؛
3-مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛
4-شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد . به نحوی که برای درک وبررسی جدید بودن اختراع کفایت کند ؛
5-ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود ، هماره با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع ؛
6-توضیح اشکال،نقشه ها ، نمودارها ، در سورت وجود به نحوی که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آنرا دریابد ، ارجاع به شماره هایی که برای بیان ویژگی های اختراع در نقشه آمده است الزامی است ؛
7-بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین به نحوی که ویژگی جدید اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛
8-توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع ؛
9-ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد ؛
ماده 11-ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند . هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد . ادعاهای باید صریح و منجز و دارای شرایط زیر باشد :
1-معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شماره گذاری ترتیبی آن ها در صورت متعدد؛
2-از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد ؛
3-ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت بیان نماید ؛
4-جز در موارد غیر قابل اجتناب ، از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از کاربردن عباراتی مانند :(همانطور که در توصیف آمد )یا (همان طور که در نقشه ها نشان داده شد )خودداری شود؛
5-در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد ، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و اعلام مشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛
6-مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد؛
ماده 12- ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد مشروط به این که راجع به یک مفهوم اختراعی باشد .
ماده 13- خلاصه توصیف اختراع باید مستقیما زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع اداعایی مورد استفاده قرار گیرد . در خلاصه اختراع نکات زیر باید درنظر گرفته شود .
1-با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 40 تا 200 کلمه باشد ؛
2-مشکل فنی ، اساس راه حل ارائه شده برا ی آن کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالا روشن نماید ؛
3-در صورت لزوم مشتمل بر فرمولهای شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا بر اساس آن ها ویژگی های اختراع به بهتری شکل بیان شود؛
در صورتی که برا ی توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد پس از توضیخ خلاصه هر قسمت باید نشانه های ارجاع دهنده به هر یک از نقشه های داخل پرانتز ذکر گردد.
4-عدم بیان ارزش و مزایای اختراع؛
ماده 14- چنانچه نقشه ها؛ نمودارها و جداول ، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشد در ترسیم ان باید نکات زیر رعایت شود :
1-در یک روز صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4 باخطوط پر رنگ ویکدست مشکیل و غیر رنگی کشیده شود و ترجیحا در رسم آنها از ابزار فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بالا 5/2 سانتیمتر از چپ 5/1 سانتیمتر ، از راست 5/2 سانتیمتر و پایین 1 سانتیمتر باشد ؛
2-وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛
3-تمان عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آن که برای فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصی از نقشه و یا نمودار ضروری باشد ؛
4-تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد ؛
5-اعداد ، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و ناخوانا باشد ؛
6-شامل نشانه هایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد؛
7-صفحات باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحا نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد ؛
8-هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشدمگر در مورد جداول و نمودارها ، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحویل که ارتباط و تمامیت قسمت ها را با یکدیگر روشن سازد ؛
ماده 16- در صورتی که در اظهار نامه، توصی ، ادعا یا ادعاها ونقشه ها ، به واحدهای اندازه گیری وزن و حرارت ، انرژی ، نور ، صدا، مغناطیس، و از این قبیل اشاره شده باشد از قواعد متعارف باید استفاده شود.
ماده 17- سایر ضمائم اظهار نامه، به جز نقشه،نمودار، و جداول باید روز کاغذ دارای قطع A4 درج و نکات ذیل در مورد آن ها مراعات گردد:
1-متن آنها به صورت تایپ شده ارائه گرددو فاصله بین سطور بیش از 501 سانتیمتر نباشد .
2-فرمول شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند .
3-صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتیمتری در بالا و سمت است  و 2 سانتیمتری از پایین و سمت چپ باشند .
4-شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهار نامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آن ها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند .
5-اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می شود .
ماده 18-در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را طبق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید . این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد :
1-تاریخ و شماره اظهار نامه اصلی؛
2-طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهار نامه اصلی؛
3-کشور یا کشورهای که اظهار نامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهار نامه منطقه ای و یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ذکر ماخذ آن ؛
ماده 19- در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد ، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.
ماده 20- مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود . در این مورد روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهدشد

Call Now