ثبت اختراعات

این بخش را در هشت مبحث زیر ارائه میدهیم :

تسلیم اظهارنامه

انتقال،اصلاح، استرداد و ثبت اظهار نامه

بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

صدور پروانه اجباری بهره برداری

تغییرات ، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

اظهار نامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات

هزینه ها


روشهاي ثبت اختراع در ايران و جهان

دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد:

الف: روش اعلامي

ب: روش تحقيقي

روش اعلامي :

ثبت اختراع بنحو روش اعلامي بر اساس ادعاي مخترع صورت مي گيرد در اين روش ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعاي مخترع به ثبت مي رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مقرر مي دارد كه : ورقه ( سند) اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين ورقه اختراع مزبور به هيچ وجه دلالت بر اين نميكند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد و يا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و خلاف آنرا ثابت نمايند.

باعنايت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ايران روش اعلامي مي باشد مخترع موظف است كه مدارك اختراع ادعايي خود را به اداره ماليكت صنعتي ارائه نمايد و اداره ماليكت صنعتي با بررسي ادعاي مخترع در سوابق ثبتي خود يشرط اينكه اختراع مذكور قبلا بنام ديگري به ثبت نرسيده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در اين حالت اداره مالكيت صنعتي كه مسئوليت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نمي باشد بلكه مخترع شخصا پاسخگو خواهد بود و اگر شخص يا اشخاصي ادعايي نسبت به اختراع ثبت شده دارند بايد درمحاكم ذيصلاح قضايي مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوي نمايند و نتيجه رسيدگي و صدور حكم قطعي بيانگر واقعيت امر خواهد بود.

همچنين وفق ماده ٣٧ قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات در صورتي كه :

الف: اختراع اختراع جديد نباشد.

ب: وقتي كه ورقه ( سند) اختراع جهت امور نقشه هاي مالي و اختراعات مخل انتظامات عمومي و فرمولها و ترتيبات دوايي صادر شده باشد.

ج: وقتي كه اختراع بطريقه علمي صرف بوده و قابليت استفاده عملي صنعتي يا فلاحتي (كشاورزي ) نداشته باشد.

د: وقتي كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته و بموقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد هر ذينفعي مي تواند به مراجع قضايي ذيصلاح در تهران رجوع و تقاضاي صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكيت صنعتي بنمايد با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ايران بنحو اعلامي بوده و هر گونه ادعايي در محاكم قضايي مطرح و مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت.

روش تحقيقي

بعضي از كشورها با بهره جستن از وسايل و امكانات و آزمايشگاه هاي مختلف در زمينه هاي متفاوت نسبت به بررسي ماهوي اختراع مخترع اقدام مي نمايند و آزمايشات مدت مديدي بطول مي انجامد تا ادعاي مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسي قرار گرفته و صحت يا سقم ادعايش مشخص شود.

در اين نظام سعي مي شود كه اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداري و حق تقدمي براي ثبت جهت متقاضي منظور شود و اگر ادعاي مخترع مقرون به صحت نتشخيص داده شد نسبت به ثبت از تاريخ تقاضا و چنانچه ادعاي مخترع صحت نداشته باشد نسبت به رد اختراع اقدام مي گردد. در برخي از كشورها از هر دو روش استفاده مي گردد مثلا در سوئيس در مورد اختراعاتي كه در زمينه ساعت و دارو انجام مي گيرد روش تحقيقي ودر ساير زمينه ها با استفاده از روش اعلامي نسبت به ثبت اقدام مي شود.

بهره جويي از روش اعلامي و تحقيقي هر كدام مزايا و معايبي دارد كه ذكر آن در حوصله اين مقال نمي گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از يكي از دو روش فوق را متناسب با مقتضيات ومصلحتهاي خاص خود بر مي گزيند ومقررات خاص آن را براي همگان لازم الاتباع مي شمارد.


Call Now