کلیات
ماده 1- اصلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد :
1-قانون : منظور قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 7/8/1386 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت 5 سال در تاریخ 3/11/1387 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است .
2-آیین نامه : منظور از آیین نامه اجرایی حاضر موضوع ماده 64 قانون می باشد .
3- سازمان :منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
4-مرجع ثبت : منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
5- دفتر بین المللی: منظور دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است .
6- طبقه بندی بین المللی: منظور طبقه بندی های مرسوم بین المللی برحسب مورد به منظور ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی ، و علائن تجارتی ، بر اساس جدیدترین ویرایش آن هاست .
7-کنوانسیون پاریس : منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی است که در تاریخ 14/12/1337 به تصویت مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ 17/8/1377 نیز مجلس شورای اسلامی اصلاحات بعدی آن را پذیرفته است .
8-معاهده همکاری در ثبت اختراعات : منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ 1349 هجری شمسی است که در تاریخ 24/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
9-آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات :منظور آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرای از سال 1381 هجری شمسی می باشد .
10-موافقت نامه مادرید : موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم مورخ 1270 هجری شمسی است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
11- پروتکل مادرید :پروتکل مادرید مربوط به موافقت نامه مادرید راجع ثبت بین المللی علائم مورخ 1368 هجری شمسی است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
13- ثبت بین المللی : منظور ثبت اختراع طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است .

Call Now