مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
2-. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین .
3- دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد .
5- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای ذیا تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .
تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول )ارائه تقویم کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جز ء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .
7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتهای


Call Now