اساسنامه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه هیات مدیره
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده برای انتخاب مدیران
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء
نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص
نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص
نمونه صورتجلسه انحلال در شرکتهای سهامی خاص
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص کاهش سرمایه
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص کاهش سرمایه
نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش  سرمایه
نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه
نمونه لیست سهامداران در شرکت های سهامی خاص
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص
نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
نمونه در خوسات ملاحظه دفاتر ثتب شرکت ها بر اساس ماده 26 نظامنامه
نمونه صورت جلسه تبدیل سهام با نام به بی نام
نمونه صورت جلسه تبدیل سهام بی نام به با نام
نمونه اعلام تصفیه سهامی خاص
نمونه صورت جلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت
نمونه صورت جلسه انتخاب مدیران و نظار ت تصفیه1
نمونه جلسه هیات تصفیه
نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام به با نام در رعایت ماده 47 لایحه اصلاحی قانون تجارت
نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و
عادی به طور فوق العاده در شرکت سهامی خاص به طور همزمان
نمونه صورت جلسه در خصوص کاهش  افزایش تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص

Call Now