در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت به اندازه ایجاد آن حائز
اهمیت است . به همین جهت همانطور که برای ایجاد شرکتهای تضامنی و نسبی امضای همه موسسین در پای اسناد تاسیس ضرورت دارد ، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است . با وجود شرط اتفاق آراء دیگر زومی به تفکیک رای بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد . بدیهی است این روش ازانحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت معین بوده لکن هنوز به پایان مدت زیان باقی است اعمال می گردد.

Call Now