در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199
در باره نحوه ذکر شده در بند بالا که عبارت اند از:انجام موضوع شرکت یا غیره ممکن گردیدن انجام آن ، پایان مدت شرکت، در صورتی که برای مدت مشخص تشکیل شده باشد ورشکستگی شرکت قبلا در بحث انحلال شرکتهای سهامی به صورت مفصل توضیح داده شد .لذا تکرار مطلب خودداری می کنیم.

Call Now