جهات انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی
شیوه های انحلال این دو شرکت دقیقا یکسان بوده و ماده 139 به بعد قانون تجارت را در بر می گیرد
.

Call Now