مبحث اول :شیوه انتخاب و جایگاه مدیران

مطابق ماده 120 قانون تجارت در شرکتهای تضامنی و نسبی شرکا باید حداقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت تعیین نمایند .حکم این ماده به موجب ماده 185 به شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است.
در رابطه با گزینش مدیران این شرکتها چندنکته نیازمند بررسی و تامل است :
ابتدا آنکه اداره شرکتهای تضامنی و نسبی با یک مدیر امکان پذیر است پس وجود هیئت مدیره و سخن گفتن از روش و نحوه تصمیم گیری از طرف مدیران در این شرکتهای منتفی است . اما چنانچه بیش از یک مدیر تعیین شده باشد با توجه به ویژگی های این شرکتها حدود مسئولیت هر یک رابطه ایشان با یکدیگر ازیک طرف و با شرکت و شرکا از طرفی دیگر باید به روشنی تعیین شده باشد ، بایستی در قالب پیش بینی شده عمل نماید . اما چنانچه نحوه تصمیم گیری مدیران به سکوت برگزار شده باشد ، ممکن است گفته شود که هر مدیر به تنهایی مجاز به انجام تمامی امور مربوط به اداره شرکت بدون آگاهی و موافقت دیگر مدیران نخواهد بود .چرا که جایگاه مدیران این شرکتها مطابق ماده 122 قانون تجارت ناظر به ماده 51 منسوخ آن قانون ، و رابطه آنهابا شرکا رابطه وکیل و موکل بوده و طبق ماده 669 قانون مدنی در صورتی که برای انجام امری دویا چند وکیل تعیین شده باشد یک یا چند تن از ایشان بدون مداخله و موافقت دیگران نمی توانند امر وکالت را به انجام رساند . در چنین وضعیتی حتی اگر برای اداره شرکت هیئت مدیره ای در بر دارنده دو یا چند مدیر پیش بینی شده باشد، در همه تصمیمات اتخاذ شده کلیه اعضای هیئت مدیره باید موافقت داشته باشند ، مگر اینکه اساسنامه به صراحت موفقت اکثریت معینی را کافی بداند.
یکی از نویسندگان حقوقی میان اقدامات خارج از حدود اذن مدیران که شریک در شرکت اند و اقدامات مدیران غیر شریک تفکیک قائل می گرددد.وی با تمسک به ماده 580 قانون مدنی مدیری را که بدون اجازه دیگری عملی را انجام داده باشد و این عمل به تنفیذ سایر شرکا نرسد ، درمقابل آنان مسئول می داند هر چند که عمل مزبور همه شرکا را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می سازدو اما بر پایه این دیدگاه در صورتی که مدیر شریک شرکت نباشد اعمال خارج از اذن وی مطابق ماده 669 قانون مدنی شرکا را متعهد نخواهد ساخت. این در حالی است که ایشان در جایی دیگر در صورتی که برای شرکت مدیر تعیین نشود معامله هر یک از شرکا را فضولی تلقی می نمایند.
تقسیم بندی بالا میان اعمال مدیر شریک و مدیر غیر شریک قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که اولا ماده 580 مورد استناد ناظر به عقد شرکت مدنی است و قابل تطبیق به شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت حقوقی نیست . ثانیا ماده 51 قانون تجارت تنها در مقام تبیین جایگاه مدیران به عنوان وکیل شرکت بدون تفکیک میان مدیر شریک و غیر شریک بوده است . در نتیجه ناگزیر بایستی قاعده مذکور در ماده 699 قانون مدنی را در هر حال حاکم بر رابطه مدیران با شرکت دانست و به این نکته مهم توجه داشت که اقدامات مدیر حتی مدیر شریک صرفا در مقام اعمال مدیریت و اداره امور انجام گرفته و ربطی به مشارکت وی د رشرکت ندارد .ثالثا علی رغم وجود گرایش به این دیدگاه که در شرکتهای اشخاص عمل یک شریک شرکت را متعهد می سازد . به نظر می رسد چنین رویکردی نافی اصل استقلال شخصیت حقوقی و اراده مستقل آن از تک تک شرکاست . بنابراین پایبند تلقی نمودن شرکت به عمل یک یا چند شریک ابهامات برطرف ناشدنی در کارکرد شخصیت حقوقی و حدود حقوق و تعهدات آن در برابر دیگران ایجاد می نماید .
در نتیجه و با توجه به حاکمیت احکام عقد وکالت بر رابطه مدیران با شرکت و شرکا ، در صورتی که مدیران متعدد بوده و شرکتنامه و یا اساسنامه راجع به شیوه تصمیم گیری آنها سکوت نموده باشد ، تصمیمات باید به اتفاق آرا اتخاذ گرددو  در این رابطه تفاوتی میان مدیر شریک و مدیر غیر شریک به  نظر نمی آید .
دوم آنکه چنانچه مدیران به موجب شرکتنامه انتخاب گردیده باشند ، برکناری یا کناره گیری آنها نیز باید مطابق مفاد شرکتنامه باشد . چنانچه شرکتنامه در مورد شیوه این گونه مدیران ساکت باشد ، برکناری ایشان باید به اتفاق آراء صورت گیرد . دکتر ستوده تهرانی مدیری را که به موجب شرکتنامه انتخاب شده باشد ، غیر قابل عزل می داند و چون انتخاب مدیر درشرکتنامه جزء شرایط اساسی عقد شرکت به شمار می رود، عزل چنین مدیری را جز با انحلال شرکت ممکن ندانسته اند.
در نقد دیدگاه بالا باید گفت با توجه به آنکه هر گونه تغییر در مفاد شرکتنامه حتی راجع به امور اساسی تر از انتخاب مدیران مانند تغییر موضوع شرکت باید به اتفاق آرا مجاز شناخته شود ، در نتیجه برای عزل مدیری که در شرکتنامه انتخاب شده نیاز به انحلال شرکت نبوده و مدیران مزبور به رضایت همه شرکا قابل عزل است . این تحلیل با مفهوم و آثار عقد وکالت که ناظر به جایگاه مدیران شرکت های تضامنی و نسبی است ، نیز سازگاری دارد.
نحوه کناره گیری مدیران از سمت خود نیز تابع مقررات شرکتنامه و یا اساسنامه است .در صورت سکوت شرکتنامه و یا اساسنامه در این خصوص ناگزیر باید به قواعد و احکام عقد وکالت مراجه نمود . بنابراین هرگاه مدیر بخواهد باید بتواند از سمت خود کناره گیرد، مگر آنکه مدت مدیریت معین و یا مشروط به شرایطی باشد ، که در کناره گیری باید مد نظر قرار گیرد. درغیر این صورت مدیران مستعفی ممکن است مسئول خسارات احتمالی که از کناره گیری آنها برخلاف خواست شرکت به وجود آمده شناخته شوند.

Call Now