اداره شرکت های تضامنی و نسبی

در این بخش اداره شرکت های تضامنی را در سه مبحث زیر بررسی میکنیم :
مبحث اول شیوه انتخاب و جایگاه مدیران
مبحث دوم وظایف و اختیارات مدیران شرکت های تضامنی و نسبی
مبحث سوم مسئولیت های مدیران شرکت های تضامنی

Call Now