دوره فعالیت و حیات شرکت های تضامنی و نسبی
در شرکتهای تضامنی ونسبی مانند دیگر شرکتهای تجاری برای فعالیت و ادراه شرکت به سازمان و تشکیلاتی
نیاز دارد که تابع احکام و قوانین متفاوتی است . همچنین امور مالی این شرکتها و مقررات حاکم بر این حوزه به عنوان یکی از اجزای مرتبط با حیات آنها نیازمند بررسی است .

Call Now