شرایط شکلی
شرایط شکلی تشکیل شرکت تضامنی و نسبی عمدتا همان شرایطی است که برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تعیین شده و در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت . با این حال گرچه در هر دو شرکت تنظیم شرکتنامه شرط پذیرش درخواست ثبت آنها از سوی اداره ثبت شرکتها به حساب می آید اما در شرکت تضامنی سند مذکور از محوریت و اهمیت بیشتری برخوردار است . چرا که قانون گذار در ماده 137 قانون تجارت مبحث ناظر به شرکتهای تضامنی تنها در بحث و رسیدگی به حسابهای سالیانه یک بار به طور گذرا به اساسنامه اشاره نموده است . درحالی که بسیاری از موارد ارجاعی به اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود ناظر به اموری است که در شرکت تضامنی به شرکتنامه واگذار شده است .
با توجه به آنکه در شرکت تضامنی در چند مورد معدود که از تصمیم گیری  شرکا سخن رفته حد نصاب اتفاق آراء ضروری داشته شده است جایگاه بنیادین شرکتنامه در این شرکت قابل پررنگتر می نماید . زیرا که هر گونه تغییر در شرکتنامه منوط به موافقت همه شرکا است .
علاوه بر تنظیم شرکتنامه موسسین شرکت باید گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی و صورتجلسه ارزیابی و تسلیم سرمایه غیر نقدی را نیز به همراه دیگر مدارک تشکیل شرکت به اداره ثبت شرکتها ارائه کنند . به نظر می رسد برای ارزیابی سرمایه غیر نقدی شرکت تضامنی نیازی به جلب نظر کارشناسان رسمی  نباشد . چرا که طبق ماده 122 قانون تجارت : در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود .
با این حال در شرکت تضامنی بر خلاف شرکتهای سرمایه اصل سرمایه و میزان آن عنصر بنیادین به حساب نمی آید . شاید به همین دلیل در حالی که برای ارزیابی سهم الشرکه غیر نقدی شرکت مسئولیت محدود ضمانت اجرای کیفری سنگین مقرر گردیده راجع به کیفر عمل مشابه در شرکت تضامنی سکوت شده است . جا داشت به منظور جلوگیری از اعلام ارزش غیر واقعی برای سرمایه غیر نقدی شرکت اخیر یا ضمانت اجرای کیفری پیش بینی می شد و یا آنکه ارزیابی به کارشناس رسمی واگذار می گردید .
ثبت شرکت گام پایانی و در عین حال مهم ترین در تاسیس شرکت به شمار می رود . با توجه به صراحت ماده 95 قانون تجارت که ثبت کلیه شرکتهای تجاری را الزامی دانسته و نیز با ملاحظه ضمانت اجرایی کیفری سرپیچی از این الزام منعکس در ماده 2 قانون ثبت شرکتهای 1310 ثبت شرکتهای تضامنی و نسبی کامل کنند و موید همه شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی دیگر است . صرف نظر از آنکه انجام این الزام به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ارتباط داشته یا نداشته باشد ، ثبت نشدن شرکت به معنای آن است که هنوز مرجع ذی صلاح یعنی اداره ثبت شرکتها وجود شرایط و صحت تشریفات تشکیل شرکت را احراز و تایید نموده است . در نتیجه اصولا بدون جمع شرایط تاسیس شرکت و از جمله ثبت آن به عنوان یک آمره شکلی نه شرکت تشکیل شده و نه شخصیت حقوقی آن تحقق یافته است .
اقدام دیگری که اگرچه در راستای تشکیل شرکت مذکور نبوده بلکه پس از ثبت شرکت باید صورت گیرد ، عبارت از آگهی شرکتنامه و پیوستهای آن درروزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مطابق ماده 197 قانون تجارت و نظامنامه مربوطه است .

Call Now