تشکیل شرکت های تضمانی و نسبی

برای تشکیل شرکت های اشخاص علاوه بر محیا بودن شرایط کلی انجام هر عمل حقوقی رعایت تشریفات ویژه نیز ضروری است . شرایط تشکیل این شرکت معمولا مانند دیگر شرکتهای تجاری است . با این حال در مورد یکسان بودن برخی شرایط ماهوی تشکیل این گونه شرکتها به دلیل تحمیل مسئولیت تضامنی بر شرکای آنها تردید وجود دارد . اهلیت از جمله شرایط ماهوی به شمار می رود که به دلیل پیوند لازم و ملزومی آن با شراط دیگر از این دست یعنی قصد در رابطه باشرکای شرکتهای اشخاص نیازمند تجزیه و تحلیل و تامل بیشتر به نظر می رسد .
درقانون تجارت جز یک مورد مقرره ای که بتوان از آن را شرط لازم تاسیس شرکت شخصی تلقی نمود به چشم نمی خورد.بنابراین بایستی در لابه لای مقررات پراکنده آن قانون و نیز با دست یازی به قواعد عمومی اعمال حقوقی شرایط ناظر به تشکیل این گونه شرکتها را دسته بندی کرد.


Call Now