ویژگی های شرکت های تضامنی ـ نسبی

شرکتهای اشخاص از اوصافی برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرمای
ه متمایز می سازد . این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یادشده ویژگیهای خاص خود را دارد .

Call Now