شرکتهای اشخاص و شرکتهای مختلط

در ارتباط با شرکتهای مختلط باید یادآور شد  که با وجود ماهیت و نیز ساختار دو گانه این دسته از شرکتها وصف شرکتهای اشخاص در آن ها پر رنگ تر از ویژگیهای شرکتهای سرمایه است . مهم ترین ویژگی که باعث گردیده حتی برخی از نویسندگاه حقوقی شرکتهای مختلط رادرردیف شرکتهای شخص قرار دهند ، ممنوعیت دخالت شرکای سهامی یا شرکا با مسئولیت محدود در اداره شرکت است .
با این حال شرکتهای مختلط را نمی توان در دسته بندی شرکتهای اشخاص یا سرمایه قرار داد.
شرکتهای اشخاص ( تضامنی –نسبی)

از آنجا که جز مسئولیت شرکا دیگر مقررات راجع به دو شرکت تضامنی ونسبی تقریبا یکسان است ، لذا به منظور پرهیز از دوباره نویسی احکام و ویژگیهای شرکتهای تضامنی و نسبی یک فصل به بررسی گذاشته می شود.
شرکتهای اشخاص در معنای خاص در بر گیرنده دو شرکت تضامنی و نسبی هستند . در نزد برخی نویسندگاه حقوق شرکتهای مختلط نیز در زمره شرکتهای اشخاص دسته بندی می گردند  هرچند که جنبه تضامنی شرکتهای اخیر بر چهره مسئولیت محدود شرکا غلبه داشته و اداره شرکتهای مختلط تنها باشرکا ی ضامن صورت می پذیرد با یان حال تلقی شرکتهای مختلط به عنوان شرکت تضامنی و نسبی از هر جهت تابع احکام یکسان بوده و به جز چند مقرره که به تعریف و ویژگیهای خاص شرکت تضامنی و نسبی می پردازد سایر مقررات شرکت تضامنی به شرکتهای نسبی نیز اعمال می گردد.
بنابراین و با توضیحات بالا دو شرکت یاد شده زیر یک عنوان مطالعه می گردد.

Call Now