نظارت بر شرکت
نهاد کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود نهادی است خاص و متفاوت از همه شر
کت های تجاری دیگر . به این معنا که در بعضی شرکتها همانند شرکتهای سهامی، وجود بازرس قانونی چه در هنگام تشکیل و چه در طول فعالیت شرکت ضروری است و هیچ گونه امکانی برای شرکت و مجامع عمومی جهت معافیت از داشتن بازرس قانونی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تجویز نشده است ،به گونه ای که نه تنها عدم تعیین بازرس ، بلکه نبود گزارش بازرس قانونی راجع به صورتهای مالی شرکت در جلسه مجمع عمومی سالیانه موجب بی اعتباری تصمیمات مجمع عمومی در این خصوص می گردد.
در مورد دیگر شرکتها به جز شرکت مختلط سهامی ، در قانون تجارت هیچ گونه جایگاهی برای نهاد نظارتی پیش بینی نشده و موسسین این شرکتها میتوانند بطور آزادانه در اساسنامه شرکت این رکن را تعبیه و یا نسبت به آن سکوت نمایند .این درحالی است که بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود وضعیت ی بینابین دارد . بدین صورت که تا هنگامی که شمار شرکا دوازده و یا کمتر باشد ، شرکت الزامی به داشتن بازرس یا ناظر ندارد. لکن ، یه محض آنکه این تعداد به تیش از دوازده عضو رسید ، شرکا مکلف به تعیین هیئت نظار خواهند بود.

Call Now