عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهم
همانطور که درتعریف قانون تجارت از شرکت با مسئولیت محدود به صراحت بیان شد ، سرمایه این شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمیشود . منظور از سهم در این بحث ، مفهوم خاص آن که برای شرکت سهامی تعریف شده است ، می باشد. در حالی که سهم درمعنای عام به هر حق ناشی از مشارکت یا حصه شریک اطلاق می گردد. در حقیقت چنانچه بنا باشد که شرکتها ی سهامی و با مسئولیت محدود سهامی و شرکت اخیر را شرکت با مسئولیت محدود غیر سهامی نامید. عدم تجویز تقسیم سرمایه به سهام در این شرکت ،صرفا بر شیوه نقل و انتقال سرمایه اثر گذار است و ماهیت شرکت و مسئولیت شرکا را تحت تاثید قرار نمی دهد.

Call Now