اهمیت سرمایه
برخلاف آنچه که بعضا تصور می گردد، درهیج یک از مقررات قانون تجارت اهمیت شرکا دربرابر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اشاره نگردیده است بالعکس محدود بودن مسئولیت شرکا به شرحی که گفته شد و نیز ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکا درکنار نام شرکت، نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکا در این شرکت است . ماده 95 قانون تجارت در همین راستا اشعار می دارد:
" در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود . اسم شکرنباید متضمی اسم هیچ یک از شرکا با شد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قی شده در مقابل اشخاص  ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت."
در ماده بالا دو عنصر اساسی شرکتهای سرمایه به روشنی منعکس است ، اول آنکه ، مسئولیت محدود به عنوان جزء محوری شکرت با مسئولیت محدود تلقی شده ، به نحوی که عدم ذکر آن ماهیت رابطه حقوقی شرکت و شرکا درمقابل اشخاص ثالث را تغییر خواهد داد . دوم ، منع قید نام شریک یا شرکا درکنار نام شرکت است به گونه ای که عدم رعایت این منع ، همان اثر بالا را داشته و شریک مزبور را در برابر دیگران محکوم به الزامات و تعهدات شرکت تضامنی خواهد نمود. اثر حکم اخیر به خوبی نشانگر گرایش مقنن به عدم تاکید بر شخصیت شرکای شرکت است.

Call Now