مسئولیت محدود شرکا
اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه خود ، یکی از اوصاف بنیادین شرکتهای سرمایه به شمار می رود . این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود از دید قانونگذار آنچنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده متضمن همان ویژگی اصلی آن ، یعنی مسئولیت محدود ، است . مفهوم محدود بودن مسئولیت شرکا دررابطه با شرکت مورد بحث دقیقا به همان معنای مسئولیت محدود درشرکتهای سهامی است.
تقسیم سرمایه به سهام در شرکت سهامی و تجزیه آن به سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، اثری در میزان و نوع مسئولیت شرکا ی دو شرکت ندارد. چرا که مسئولیت شرکا در هر دو شرکت یاد شده بر اساس مبلغ سرمایه ای است که در شرکت گذارده اند.

Call Now