تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

عنوان شرکت با مسئولیت محدود برای اولین بار در قانون تجارت 1311 دیده شد و در قانون تجارت 1303-1304 درباره آن سخنی به میان نیامد . تنها به این دلیل که قانون تجارت فرانسه در آن زمان شرکت مسئولیت محدود را به رسمیت نشناخته بود .
شرکت با مسئولیت محدود جز شرکتهای سرمایه به حساب می آید. چرا که ویژگیهای اصلی این شرکت همان خصایص محوری شرکت سرمایه است. با این حال برخی اوصاف شرکت مزبور اگر نه به طور کامل بلکه تا اندازه ای به شرکتهای اشخاص نزدیک است . همین امر باعث شده تا برخی  از حقوقدانان با مردد تلقی نمودن قانون گذار در جایابی این نوع شرکت در یکی از دسته بندی های شرکتهای سرمایه یا اشخاص معتقد باشند که شرکت با مسئولیت محدود دارای ساختار خاص خود بوده و در طبقه بندیهای بالا نم گنجد ،و "قانون گذار در تردید است  که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکتهای اشخاص قرار دهد یا سرمایه . " چرا که این شرکت " در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و تضامنی است."
دیدگاه اخیر که مبتنی بر برخی محدودیتها در شرکت مسئولیت محدود و مهم تر از همه محدودیت در واگذاری سهم الشرکه است ، با ماهیت واقعی و کارکردهای شرکت مزبور سازگاری ندارد. زیرا در شرکتهای سهامی خاص نیز می توان واگذاری سهام آنها را مشروط به موافقت مجامع عمومی سهامداران و یا مدیران نمود.
ماده 94 قانون تجارت 1311 شرکت با مسئولیت محدود را این گونه تعریف نموده است:
"شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر بای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرماه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط با میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است."
با ملاحظه تعریف بالا که بیشتر به بیان اوصاف چنین شرکتی می پردازد ونیز سایر مقررات قانون تجارت ناظر به این شرکت، ویژگیهای شرکت یاد شده  را می توان به شرح ذیل برشمرد:


Call Now