تعداد مدیران
تفاوت بعدی دو شرکت سهامی د رتعداد مدیران آنهاست . همانطور که در مبحث قبلی گفتیم، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد ، در صورتی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد. با توجه به ماده 3 مزبور و نیز انکه چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت
کمتر از سه نفر باشد ، اداره امور شرکت در نصاب رای گیری درعمل با مشکل مواجه می شود، و نیز انکه از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره باید انتخاب گردد ، از جهت عملی این تعداد دست کم باید 3 عضو باشند، چرا که دو عضوی بودن هیئت مدیره موجب بروز مشکلاتب در رای گیری خواهد شد . به علاوه در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت و از جمله مواد 121و122 به اکثریت اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره نموده است . در صورتی که اگر دو عضو را به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی بدانیم ، دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت و تشکیل جلسات و یا اتخاذ تصمیمات نه با اکثریت بلکه با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود.

Call Now