میزان سرمایه
وجه تمایز مهم دیگر شرکت سهامی عام از شرکت سهامی خاص ، تفاوت چشمگیر در حداقل میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت هر یک از آن دو است . به موجب ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد" مطابق بخش اخیر همان ماده ، مبلغ سرمایه هر یک از شرکتهای سهامی پس از تاسیس نیز نبایستی از میزان مقرر در ماده یاد شده کمتر گردد. تفاوت در میزان سرمایه دو شرکت با توجه به اهداف تشکیل و شیوه جذب سرمایه هر یک از این دو ، تمایزی منطقی به نظر می رسد . معذلک ، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از وضع مقرره بالا و نوسانات عظیم اقتصادی، مبلغ مقرر به عنوان حداقل سرمایه ، پاسخگوی تعهدات شرکتهای سهامی و نیز تامین کنند حقوق بستانکاران و اشخاص ذی نفع مرتبط به این گونه شرکتها نیست.
با درک واقعیت گفته شده ، درماده 483 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 در حداقل میزان سرمایه این شرکتها تغییری بنیادین به شرح زیر مقرر شده است:
" در موقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از مبلغ پنج میلیارد ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از مبلغ پانصد میلیون ریال نباید کمتر باشد.
تبصره : در صورتی که تصدی به موضوع تجاری خاصی مستلزم سرمایه گذاری بالاتری باشد، با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه لازم تعیین خواهد شد."

Call Now