تعریف و خصایص شرکت های سهامی


شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، برخلاف دارا بودن خصایص مشابه که فصل مشترک این دسته از شرکتها به شمار می آید ، تفاوتهایی نیز دارند . این ناهمانندیها نه تنها در بین دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه دررابطه با شرکتها ی سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.
تفاوتهای شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود از دو جهت نشات میگیرد : ابتدا ساختار و کارکرد این دو شرکت که ناگزیر اوصافی ویژه هر یک را در پی دارد.در حالی که منشا دیگر ناهمانندی دو شرکت مزبور ، به زمان متفاوت تصویب مقررات ناظر به آنها و دگرگونی در شرایط اجتماعی و سیاسی –اقتصادی کشور باز می گردد، که در این بخش به بررسی گذارده می شود.


Call Now