مسئولیت های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

قانون گذار در این رابطه همانند شرکت سهامی برای عدم رعایت قوانین تشکیل شرکت مسئولیتها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.

Call Now