شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مانند تشکیل هر شرکت تجاری دیگر عمل حقوقی تضمین کننده
قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی برخی شرایط ماهوی مشخص در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد .علاوه بر شرایط ماهوی الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور در قانون تجارت پیش بینی شده است .

Call Now