تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از شرکتهای مبنی بر عنصر سرمایه ، در بر گیرنده تشریفات مفصل و دقیق نیست . مقررات قانون تجارت 1311 ناظر به تاسیس این شرکت بدون ورود به جزئیات تشکیل تنها به ذکر برخی شرایط کلی تاسیس پرداخته است . در این مبحث شرایط و شیوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

Call Now