مرحله ثبت شرکت
بعد از تهیه مدارک و انجام اقدامات ذکر شده در ماده 20، موسسین اسناد را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و مرجع مزبور همان نقش مقرر در ماده 18 دررابطه با شرکت سهامی عام رادر مورد شرکت سهامی خاص ایفا خواهد نمود . چنانچه کارشناسان اداره ثبت شرکتها اقدامات موسسین و مدارک تسلیم را مطابق مقررات بیابند، نسبت به ثبت شرکت اقدام خواهند نمود.
برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات دیگری ضروری دانسته نشده است .این معنی از تبصره ماده 20 بدین شرح به روشنی به دست می آید :"سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود."
اگرچه مفاد تبصره مزبور و نیز ماده 82 لایحه اصلاحی که در آن به الزامی نبودن مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی اشاره شده ، حاکی از معافیت شرکت اخیر از رعایت برخی تشریفات است ، با این حال قانون گذار به دلیل امتیاز تلقی نمودن بخشی از تشریفات ، شرکت مزبور را از انجام آنها منع نموده است .
ماده 21 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که ناظر به چنین مطلبی است اشعار می دارد :
"شرکتهای سهامی خاص نمی توانند سهام  خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و  اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام به نحوی که دراین قانون مذکور است تبعیت نماید."
ملاحظه مقررات بالا نشانگر آن است که مقنن در عین حال که موسسین شرکت سهامی خاص را از رعایت برخی اقدامات معاف نموده ، در مقابل این شرکت را از امتیاز پذیره نویسی و دعوت عمومی جهت سرمایه گذاری محروم ساخته است .

Call Now