مرحله تهیه مدارک
ماده 20 مرقوم مدارکی را که برای تاسیس این نوع شرکت لازم دانسته به شرح ذیل برشمرده است:
1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
2-اظهارنامه مشعر بر تعهد کلهی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آنکه نباید کمتر از سی و پنج در صد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد . هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهار نامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه منعکس شده باشد.
3-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .
4-قبول سمت مدیر یت و بازرس با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5-ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد ."
مدارک یاد شدذه توسط موسسین به مرجع ثبت شرکتها ارسال و مرجع مزبور پس از تطبیق مندرجات اسناد مزبور با مقررات قانونی ، ضمن  ثبت شرکت ، جهت اطلاع عموم تشکیل و تاسیس آن را آگهی می نماید .
اساسنامه در شرکت سهامی خاص ، برخلاف شرکت سهامی عام ، طرح اساسنامه خوانده نمی شود ، بلکه اساسنامه نهایی بوده و به همین جهت امکان و اصلاح آن تنها پس از ثبت شرکت و به وسیله مجمع عمومی فوق العاده وجود دارد .
در بند یک ماده 20 شرایط تنظیم اساسنامه قید نگردیده ، لکن با توجه به عدم تفکیک میان شرایط اساسنامه دو شرکت سهامی، باید بر آن بود که اساسنامه شرکت سهامی خاص بر اساس موارد مذکور در ماده 8 لایحه اصلاحی ناظر به شرکت سهامی عام تنظیم گردد. زیرا که هیچ یک از بندهای ماده بالا خاص شرکت سهامی عام نیست . با این حال جا داشت مقنن در بند یک ماده 20 به تنظیم اساسنامه مطابق ماده 8 اشاره تا از هر گونه ابهام و اختلاف احتمالی پیشگیری به عمل آورد .

Call Now