تشکیل شرکت سهامی عام

برای تشکیل شرکت سهامی عام باید مراحل چندی طی شود که هر مرحله قوانین خاص خود را در بر می گیرد . این مراحل در چهار دوره تهیه مدارک و اسناد اولیه ، مرحله پذیره نویسی ،و مرحله تشکیل مجمع عمومی موسس و سر انجام مرحل ثبت شرکت بررسی می گردند .

Call Now