تشکیل شرکت سهامی

همان طور که در مبحث وجوه تمایز شرکتهای سهامی خاص و عام ارائه کردیم ، شیوه و تشریفات تاسیس هر یک از دو شرکت تضمین کننده قواعدی کاملا متفاوت است . این روند در ارتباط با شرکت سهامی عام که با حقوق سرمایه گذارانی سرو کار دارد که عمدتا بدون شناخت نزدیک از موسسین و به اعتماد اعلامیه پذیره نویسی ، اقدام به واریز وجه و تعهد سهام می نمایند ، و در مقایسه با شرکت سهامی خاص از پیچیدگی بیشتر برخوردار و در عین حال مستلزم طی کردن زمان طولانی است . انتشار اعلامیه پذیده نویسی تنها با مجوز ادراه ثبت شرکتها که بعد از بررسی اسناد و مدارک لازم و احراز مطابقت آنها با قانون صادر می گردد، امکان پذیر است.
نقش مرجع ثبت شرکتها در این مرحله ونیز لزوم رعایت دقیق برتیبات پس از مرحله پذیره نویسی تا ثبت شرکت، حاکی از نگاه متفاوت مقنن در تاسیس شرکتهای سهامی است . درمقایسه با روند تشکیل شرکت سهامی عام، تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در برگیرنده دو مرحله تهیه مدارک و ثبت شرکت است .

Call Now