تشکیل شرکت های سرمایه


احکام تاسیس شرکتهای سرمایه، یعنی شرکتهای سهام خاص و عام از طرفی و شرکتهای با مسئولیت محدود از سوی دیگر بسیار متفاوت هستند . شایان ذکر است که این تفاوت میان تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام چشمگیر تر از تفاوت قوانین تشکیل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است.

Call Now