مبحث اول :مفهوم و نقش سرمایه
برخلاف برخی اختلاف نظرها درمورد جایگاه شرکت با مسئولیت محدود در دسته بندیهای پذیرفته شده ، همانطور که در مباحث قبل  گفته شد ، شرکت یاد شده خصایص اصلی شرکت سرمایه را دارا بوده و بنابراین همانند شرکت سهامی ، سرمایه عنصر اصلی و بنیادین این شرکت را شکل می دهد .
یکی از وجوه متمایز شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی ، ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام در شرکت نخست و لزوم انجام چنین امری در شرکت اخیر است . با ملاحظه قسمت اخیر ماده 94 قانون تجارت که طبق آن "هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهامی یا قطعات سهام تقسیم شده باش "و نیز با نگاه به صدور ماده 102 قانون تجارت که بر اساس آن"سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره در آید "به ممنوعیت گفته شده پی می بریم .
ممکن است این ویژگی به عنوان یکی از جهات تطبیق شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص تلقی شود . لکن باید توجه نمود که وجه افتراق بنیادین دو شرکت با مسئولیت محدود شرکت سهامی خصوصیت مذکور در بالا یعنی الزامی بودن صدور سهام در شرکت سهامی و ممنوعیت آن رد شرکت با مسئولیت محدود است . در غیر این صورت شرکت با مسئولیت محدود نیز یکی از شرکت های سهامی به شمار می رفت .
در عین حال باید پذیرفت که با توجه به اهداف محدودتر مورد نظر قانون گذار رد معرفی شرکت با مسئولیت محدود در قیاس با شرکت سهامی و روابط نزدیک  شرکا ، قانون گذار تقسیم سرمایه به شکل برگه قابل واگذاری را مجاز نشمرده است . از آنجا که ممکن است در مصداق اوراق قابل واگذاری و غیر قابل واگذاری اتفاق نظر وجود نداشته باشد ، صدورهر نوع ورق تحت عنوان سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود ، ممکن است مشکلاتی را ایجاد نماید. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت درصد یا واحد سهم تعیین و تقسیم می گردد.
قانون تجارت در مورد تغییر سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ساکت است .صرف نظر از اختلاف موجود در رابطه با ماده 112 به شرحی که قبلا گفته شد، تغیید سرمایه را باید مشمول عنوان تغییر اساسنامه بر شمرد و با رعایت حد نصاب مذکور درماده 111 یعنی موافقت اکثریت عددی به علاوه سه چهارم سرمایه امکان پذیر دانست ، با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور ، امکان تغییر حد نصاب به موجب اساسنامه وجود دارد.

Call Now