دورۀ حیات شرکت های سهامی

دوره حیات یا فعالیت شرکتهای سهامی ، با توضیحاتی که داده شد در سه عنوان: ارکان شرکت ، سرمایه و حسابهای شرکت و سرانجام اوراق بهادار شرکت به بررسی گذاشته می شود .

گفتار اول: سازمان و ارکان شرکت سهامی
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت سهامی
گفتار سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی

Call Now