دوره حیات شرکتهای سرمایه

دوره پس از تشکیل (ثبت) تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه فعالیت شرکت است ، یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت عنوان می شود. به این دلیل که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده ، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است و از لحظه ای که به صورت اختیاری (با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی و اکثریت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ) یا به شکل قهری ( ورشکستگی) یا به حکم دادگاه منحل می گردد. فعالیت و اقدامات انجام گرفته از این لحظه به بعد نیز در تعریف از دوره فعالیت شرکت ،اعمالی به عنوان اقدامات وتصمیمات شر
کت یا مرتبط با شرکت فرض می گردد که به وسیله ارگانها واجزای تشکیل دهنده ساختار شرکت انجام گرفته و یا اتخاذ گردند. در نتیجه ، این دوره را با محوریت ارکان شرکت مورد مطالعه و سپس سرمایه و حسابهای شرکت و نیز اوراق بهادار شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .

Call Now