مجمع های عمومی
با طرح مجمع عمومی در شرکت سهامی در حال تصفیه ، هدف پاسخگویی به این سوال کلیدی است که روش سیاست گذاری در دوره تصفیه چگونه و مرجع آن چه شخص یا اشخاصی هستند .
در قوانین ناظر به انحلال و تصفیه به مجمع های عمومی ، نقش و روش تشکیل آنها بسیار اشاره شده است . بعضی از این اشارات در راستای تبیین نقش دیگر ارگانهای شرکت در حال تصفیه به ویژه مدیران تصفیه و برخی دیگر مشخصا با هدف تعریف جایگاه و وظایف خود مجمع صورت گرفته است . به هر حال قانون گذار به روشنی تصمیم گیری و سیاست گذاری در شرکت سهامی در حال تصفیه را تنها از سوی مجمع عمومی به رسمیت شناخته است . لیکن تفاوت چشمگیر میان مجامع شرکتهای سهامی فعال و در حال تصفیه آن است که در حالت دوم ، وجود تنها مجمع عمومی از نوع عادی و نه فوق العاده متصور است . زیرا که قانونگذار هیچ یک از مقررات مربوطه به تصفیه به مجمع عمومی فوق العاده اشاره نداشته و افزون بر آن ، هیچ یک از کارکردهای مجمع عمومی فوق العاده در دوره تصفیه امکان طرح ندارد. آن گونه که دربحث مجمع عمومی فوق العاده شرکت در حال فعالیت دیدیم ، کارکردهای این مجمع عبارت بودند از ؛ انحلال شرکت، تغییر اساسنامه و از جمله کاهش و یا افزایش سرمایه شرکت ، انتشار اوراق مشارکت (قرضه)، تبدیل سهام ، صدور سهام ممتازه و تغییر امتیازات آن و تبدیل شرکت به نوع دیگر . در پاسخ به این پرسش که کدام یک از اختیارات بالا در دوره تصفیه قابل تصمیم گیری است ، می توان گفت که برای هیچ یک از موارد گفته شده در مدت تصفیه امکان تصمیم گیری وجود ندارد .
در نتیجه ، در مدت تصفیه ، تنها مجمع عمومی عادی انعقاد یافته و تصور تشکیل مجمع عمومی فوق العاده منتفی است .
لزوم وجود مجمع برای دوره تصفیه در ماده 221 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به این شرح آمده است:
"در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود."
نکته جالب آنکه ، بر خلاف مجمع عمومی عادی دوره حیات شرکت که صلاحیت انحصاری رسیدگی به صورتهای مالی شرکت را دارد، در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی دوره تصفیه و یاعدم تصمیم گیری از سوی آن مجمع راهکار جایگزینی در بخش اخیر ماده 222 پیش بینی شده است که طبق آن :
"...مدیران تصفیه باید گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده 217 این قانون را در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج می گردد برای اطلاع عموم سهامداران منتشر کنند."

Call Now