روش های انحلال شرکت سهامی

ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، روش انحلال شرکت را در پنج سرفصل بیان نموده است . با این حال بطلان  شرکت از موارد انحلال مذکور دراین ماده و مقررات پس از آن ، در بخش انحلال شرکت سهامی قید نگردیده است . درحالی که بطلان شرکت را نیز بایستی از لحاظ انحلال برشمرد . به موجب ماده 199 مرقوم :
"شرکت سهامی در مواردزیر منحل می شود:
وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ایجاد شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد .
در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
در صورت ورشکستگی .
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ."
حال با توجه به شیوه های انحلال به شرح گفته شده در بالا و نیز انحلال شرکت به علت بطلان ، به بررسی هر یک پرداخته می شود.


Call Now