پایان حیات شرکت سهامی
شرکتهای تجاری و از جمله شرکتهای سهامی، مانند هر شخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می رسند . پایان حیات شخصیت حقوقی با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال از معنای گسترده تری از آنچه قانون گذار برشمرده برخوردار است ، به نحوی که بطلان شرکت که روشی خاص برای ختم فعالیت تجاری به شمار می رود را نیز باید در همین مفهوم مد نظر قرار داد ، هر چند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 347، بطلان شرکت از موارد انحلال به شمار نیامده باشد .
ویژگی ممیزه شرکتهای تجاری از دیگر اشخاص حقوقی به گونه ای با مفهوم انحلال پیوند دارد . چرا که ، اشخاص حقوقی غیر تجاری تنها با تصمیم اعضا و یا به حکم دادگاه منحل می گردند. در صورتی که شرکتهای تجاری افزون بر دو شیوه گفته شده ممکن است قهرا به دلیل ورشکستگی ، به انحلال کشیده شوند . شیوه اخیر از انحلال ، تابع قواعد بسیار سختگیرانه بوده و بخش مهمی از حقوق تجارت را شکل می دهد .علاوه بر اختصاص بخش 10 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که در بر گیرنده سی و چهار ماده به انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی است ، قانون گذار بخش ورشکستگی را در قانون تجارت در سه باب و 144 ماده نیز پیش بینی نموده که عمدتا قابل اعمال بر شرکتهای تجاری و از جمله شرکت سهامی است . چنانچه قانون تصفیه امور ورشکستگی سال 1318 و آیین نامه ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم ، انحلال از راه ورشکستگی ، گسترده ترین بخش و پیچیده ترین شیوه انحلال به شمار می رود. شیوه اخیر از انحلال دربحث حقوق ورشکستگی و در مبحثی جدا از حقوق شرکتهای مورد بحث قرار می گیرد . این امر نه فقط به دلیل احکامم ویژه ورشکستگی بلکه به جهت آنکه مفهوم ورشکستگی خاص شرکتهای تجاری نبوده بلکه ناظر بر همه بازرگانان است ، قابل درک می نماید.

Call Now